Grants up to €5,600 for sustainable tourism businesses offered by INSULEUR / Χορηγίες μέχρι και €5,600 για αειφορία τουριστικών επιχειρήσεων από το INSULEUR

 

 

Χορηγίες μέχρι και €5,600 για αειφορία τουριστικών επιχειρήσεων από το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης  - INSULEUR

 Ο τουρισμός συνδέεται άμεσα και άρρηκτα με την κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη, και πρωτίστως αυτή των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών. Κινητήρια δύναμη του: το περιβάλλον (φυσικό, πολιτισμικό, κοινωνίες υποδοχής) του οποίου είναι θύμα λόγω της κλιματικής αλλαγής, ενώ συνδράμει παράλληλα στο πρόβλημα επεμβαίνοντας στα περιβαλλοντικά γνωρίσματα, τροποποιώντας τον αρχικό χαρακτήρα τους, με αποτέλεσμα να επιδρά και στην ίδια την μελλοντική πορεία του.  

 

Εξού και η διατύπωση μιας νέας προσέγγισης για την ανάπτυξη του τουρισμού - του βιώσιμου τουρισμού - η οποία να λαμβάνει πλήρως υπόψη της τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές του επιπτώσεις, ικανοποιώντας τις ανάγκες των επισκεπτών, της βιομηχανίας, του περιβάλλοντος και των κοινοτήτων υποδοχής του τουρισμού με όρους παρόντος και μέλλοντος.  

 

Με τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποτελούν το 99,8% των τουριστικών επιχειρήσεων στην Ε.Ε., το έργο με τίτλο Island  Sustainable Tourism Action through Resilient SMEs (I-STARS) το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε., προσδοκάει να αλλάξει τις καθιερωμένες τους πρακτικές προκειμένου να ανακάμψουν και να ανοικοδομηθούν κατάλληλα, αντιμετωπίζοντας τόσο τις ανησυχίες των πελατών τους - οι οποίοι ολοένα και περισσότεροι γνωρίζουν και ανησυχούν για το αποτύπωμα το οποίο αφήνουν οι διακοπές τους - όσο και τις περιβαλλοντικές απειλές.

 

Αυτό, ωστόσο, απαιτεί γνώση, νέες δεξιότητες και οικονομικούς πόρους από πλευράς των επιχειρήσεων.   Σε αυτό έρχεται να απαντήσει το Σχέδιο Χορηγιών το οποίο υλοποιείται στην Ελλάδα από το INSULEUR στο πλαίσιο του I-STARS.    

 

Στην Ελλάδα και στο πλαίσιο του έργου αυτού, τουλάχιστον 25 τουριστικές επιχειρήσεις με οποιαδήποτε τουριστική δραστηριότητα μπορούν να λάβουν επιχορήγηση για υπηρεσίες αξίας έως και 5.600 ευρώ, τις οποίες θα παρέχουν έμπειροι σύμβουλοι σε θέματα μεταξύ άλλων:    

 

*Πιστοποιήσεις βιωσιμότητας (Ecolabel, Travelife, κ.λπ.)

*Στρατηγικές αειφορίας & υλοποίηση μέτρων (energy audits, (food) waste audits, water use, CSR, carbon management plan, δράσεις δημοσιοποίησης δεδομένων αειφορίας, κλπ)

*Αγορά εργαλείων/τεχνολογικών λύσεων για παρακολούθηση και βελτίωση απόδοσης αειφορίας

*Organisation Environmental Footprint Assessment - OEF

*Συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης & κατάρτισης σε θέματα αειφορίας      

 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά (https://bit.ly/ISTARSapplication) και η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 25 Οκτωβρίου 2023, 17:00 CET (18:00 ώρα Ελλάδας)  

 

Η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων και όλα τα σχετικά αρχεία είναι διαθέσιμα εδώ https://bit.ly/ISTARSCall  

 

Ακολουθήστε το έργο I-STARS στο Facebook για να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητές του.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την INSULEUR, τηλ +30 2271041170, istarsgreece@gmail.com

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Grants up to €5,600 for sustainable tourism businesses offered by the Network of the Insular Chambers of Commerce and Industry of the EU    INSULEUR

 Tourism is directly and inextricably linked to socio-economic development, and primarily that of coastal and insular areas. Its driving force: the environment (natural, cultural, host communities) of which it is a victim of due to climate change, while it simultaneously contributes to the problem by modifying the environment's original character, resulting in affecting its own future course.  

 

Hence the formulation of a new approach to the development of tourism - sustainable tourism - which takes full account of its economic, social and environmental impacts, satisfying the needs of visitors, of the industry, of the environment and of the host communities in terms of present and future.  

 

With micro, small and medium enterprises making up for 99.8% of tourism businesses in the EU, the I-STARS project expects to change SMEs' established practices in order for them to recover and rebuild properly, addressing both the concerns of their customers - who are increasingly aware and concerned about the footprint their holidays leave - as well as environmental threats.

 

This, however, requires knowledge, new skills and financial resources on the part of businesses.    

 

INSULEUR, recognizing the urgent need for tourism businesses to transition to sustainable business practices, therefore announces the launch of the I-STARS Grants Scheme for Tourism Businesses.   The scheme is addressed to tourism businesses of any sector and the grant amount reaches up to €5,600 per business. What it covers:  

 

1.           Sustainability certifications (EU Ecolabel, Travelife, etc.)

2.           Sustainability strategies & implementation of measures (energy audits, (food) waste audits, water use, CSR, carbon management plan, sustainability data disclosure actions, etc.)

3.           Purchase of tools/technology solutions to monitor and improve sustainability performance

4.           Organisation Environmental Footprint Assessment - OEF

5.           Participation in education & training programs on sustainability issues  

 

Applications can only be submitted online (https://bit.ly/ISTARSapplication), and the last date for applications is October 25, 2023, 17:00 CET (18.00 Greece time)  

 

The Call for Applications and all relevant files are available here https://bit.ly/ISTARSCall.  

 

The Grants Scheme is implemented in Greece by INSULEUR within the framework of the European project entitled Island  Sustainable Tourism Action through Resilient SMEs (I-STARS).

 

Follow the I-STARS project on Facebook to keep up to date with its activities.   For more information, please contact INSULEUR, tel +30 2271041170, istarsgreece@gmail.com   

e-FLYER (informations) (643 KB)I-STARS OPEN CALL for Sustainability Experts-Consultants


INSULEUR - The Network of Insular Chambers of Commerce and Industry of the European Union is calling out for Sustainability Experts-Consultants


Deadline to apply 21 June 2023

 


The EU co-funded project entitled Island Sustainable Tourism Action through Resilient SMEs (I-STARS) is all about helping tourism enterprises based on islands to take their transformation journey down the 2030 road to recovery and sustainability.


To this end, INSULEUR - The Network of Insular Chambers of Commerce and Industry of the European Union, together with 5 more organisations from the islands of Cyprus, Ireland, Italy (Sicily) and Spain (Mallorca), partners in the I-STARS project will launch later this year an ‘Open Call for SMEs' whereby tourism businesses can apply to receive a grant of up to €5,600 in the form of a voucher to be redeemed against the provision of services offered by Sustainability Experts/Service Providers. The provided vouchers shall boost tourism SMEs awareness, development, and capacity to integrate sustainable innovations in their business practice, adopting sustainability, resilience and circularity as drivers of their competitiveness in the rapidly changing global tourism market scenario.

 

At this stage of time, INSULEUR is calling out for Experts-Consultants interested to join the I-STARS Sustainability Experts Directory, and who have the experience in assisting tourism businesses transition into sustainability, by offering a variety of services to them.

*more than 1 expert from each consulting company can join the Directory; The call is not restricted to 1 expert per company.

 

Interested parties must express their interest by filling in the online form, clicking HERE [https://forms.gle/wNz5KEwwhsCeK34m9].

 

- There are minimum requirements to apply.

- Read the  (updated) ‘Guide for Applicants' HERE

- Applications must be received by Wednesday 21st June 2023. There is limited space to join the I-STARS Sustainability Experts Directory, while applications will be treated on a first-come-basis.

 


For more information, please contact INSULEUR tel. +30 2271041170 /+30 6932180087, c/o George Assonitis or Irene Mikelis (insuleur.network@gmail.com).

  

Application Form


Guide for Applicants - 23/05/2023 (172 KB)
UPDATED Guide for applicants - 13/06/23 (198 KB)14/02/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 01/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / Compose Plus

 

Το INSULEUR ΑνακοινώνειΤη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του στο πλαίσιο του έργου «Rural Communities engaged with positive energy PLUS», με το Ακρωνύμιο "COMPOSE PLUS" στο πλαίσιο του Προγράμματος «Interreg Mediterranean» και συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην παρακάτω επισυναπτόμενη ανακοίνωση / αίτηση.


Διάρκεια σύμβασης:  μέχρι τη λήξη του έργου ήτοι 30/06/2022

Παρακαλούμε οι αιτήσεις να σταλούν προς:
Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR), Α.Μ.Κ.Ε, Δ/νση: Μιχαήλ Λιβανού 52, Τ.Κ.: 82132 Χίος, Τηλέφωνο: 2271041170
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / ΑΙΤΗΣΗ (120 KB)16/12/2021

CALL FOR OFFERS FOR The creation of a Greek interface and for the activation of a Greek CMS version of the COMPOSE toolbox

CALL FOR OFFERS FOR

The creation of a Greek interface and for the activation of a Greek CMS version of the COMPOSE toolbox  

 

COMPOSE PLUS project (https://compose.interreg-med.eu) tackles the challenge of how to increase the share of RES in energy mix of specific areas, rural and island areas and of the Mediterranean area at large. The project builds upon an existing COMPOSE tool (https://reselplan-toolbox.eu/) which was developed throughout the previous COMPOSE; with COMPOSE PLUS the tool will be upgraded, adapted and transferred to stakeholders, in light, among other, of the stakeholders needs analysis produced by INSULEUR in the framework of the project, thus empowering them for absorption of EU and cohesion funds in energy sector via respective capacity building activities.

 

To be able to achieve this, the Network of Insular Chambers of Commerce and Industry of the European Union, announces an open call for the selection of offers for the creation of a Greek interface and for the activation of a Greek CMS version of the COMPOSE toolbox, allowing the dissemination and transfer of the toolbox and the COMPOSE model based on the receiving stakeholders needs and recommendations (A 3.6 Training and capacity building for stakeholders / Fine tuning of transferring strategy).

 

The call is open to the following applicants: SME's, start-ups, and any business/agency with experience in providing the above services.

 

The maximum available budget is up to one thousand two hundred (1.200,00) euro, VAT included. The offers should be fit for purpose and sufficient to meet the call's requirements and the selection will be made based on financial criteria.

 

The duration of the call is (1) month, 17/12/2021-17/01/2022. Deadline for submission of offers: January 17th 2022.

 

The Call is issued as part of the activities of the project COMPOSE PLUS - Rural Communities engaged with positive energy PLUS (COMPOSE PLUS), funded by the European Regional Development Fund (ERDF).

 

Please submit your offers to the below email.

We remain available for any further questions you may have:

·       Network of Insular Chambers of Commerce of European Union: mikelis.irene@gmail.com 


Project co financed by the European Regional Development Fund 18/03/2020

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού για την υλοποίηση του έργου Blue CROWDFUNDING

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση δράσεων του έργου «BLUE CROWDFUNDING» στο πλαίσιο του προγράμματος διακρατικής ευρωπαϊκής συνεργασίας «INTERREG MEDITERRANEAN».

 

Το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκηρύσσει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση δράσεων του έργου «BLUE CROWDFUNDING» στα πλαίσια του Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg Mediterranean», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 30.06.2022 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

1) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Π.Ε. 78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΤΥΧΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: μία (1) ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Αθήνα Αττικής

2) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: μία (1) ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Ρέθυμνο Κρήτης

Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και από Εθνικούς πόρους.

Αναλυτικές πληροφορίες για την αίτηση περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη, την οποία θα βρείτε παρακάτω συνημμένη και στα γραφεία του Δικτύου, Μιχαήλ Λιβανού 52, Χίος. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο + 30 22710 41170.

Αιτήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 1 Απριλίου 2020, στα γραφεία του Δικτύου αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο (με απλή εξουσιοδότηση) εκπρόσωπο, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier.

Ο Πρόεδρος α.α.

Ο Γ’ Αντιπρόεδρος

Ευάγγελος Μυρσινιάς 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (283 KB)17/03/2020

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής Εξωτερικών Συνεργατών για την υλοποίηση του έργου BLUE CROWDFUNDING

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής Εξωτερικών Συνεργατών για την υλοποίηση του
έργου BLUE CROWDFUNDING στα πλαίσια του Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg Mediterranean».

Το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή
εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου BLUE CROWDFUNDING στο πλαίσιo του
Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg Mediterranean». Ο διαγωνισμός αφορά στα
εξής παραδοτέα:
1) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP1. Project Management,
Προϋπολογισμός 10.400,00 (δέκα χιλιάδες τετρακόσια) ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.
2) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP2. Project Communication,
Προϋπολογισμός 9.300,00 (εννιά χιλιάδες τριακόσια) ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.
3) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP3. Testing,
Προϋπολογισμός 14.500,00 (δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια) ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.
4) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP4. Transferring,
Προϋπολογισμός 12.000,00 (δώδεκα χιλιάδες) ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.
5) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP5. Capitalisation,
Προϋπολογισμός 12.500,00 (δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια) ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.
Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ERDF) και από Εθνικούς πόρους.
Αναλυτικές πληροφορίες για το αντικείμενο του έργου και τα σχετικά παραδοτέα περιλαμβάνονται
στην Προκήρυξη και στο Τεχνικό Δελτίο του έργου, τα οποία θα βρείτε παρακάτω συνημμένα και στα
γραφεία του Δικτύου, Μιχαήλ Λιβανού 52, Χίος. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στην κα στο τηλέφωνο + 30 22710 41170.
Προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την
ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού στα γραφεία του Δικτύου αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο (με απλή εξουσιοδότηση) εκπρόσωπο, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier.
Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

  

Προκήρυξη (352 KB)
application form (1816 KB)01/03/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
ΧΙΟΣ 01/03/2019

Το ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1,2,3,4 για το εγκεκριμένο έργο Developmentofaninnovativenetworkforthepromotionofextroversionofagro-foodcompaniesinAdriatic - IonianArea - INNOVAGRO, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας InterregV-B "Αδριατική - Ιόνιο 2014-2020" (INTERREG - ADRION 2014-2020)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας - τιμής (του άρθρου 117 Ν.4412/16).
Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες εξωτερική εμπειρογνωμοσύνης, αφορούν (ανά πακέτο εργασίας):

1. Πακέτο Εργασίας 1 (Διαχείριση Έργου)
Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου (ProjectManagement)
2. Πακέτο Εργασίας 2 (Ανάπτυξη ενός αγρο-διατροφικού δικτύου
Διοργάνωσηδιακρατικού εργαστηρίου δικτύωσης (Organization of a transnational networking workshop)
ΠαραγωγήΟδηγούΒέλτιστωνΠρακτικών (Production of best practice guide.)
3. Πακέτο Εργασίας 3 (Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και υπηρεσιών για την διεθνοποίηση των ΜΜΕ)
Συλλογή πρωτογενών και δευτερογενώνδεδομένων (Collection of primary and secondary data)

4. ΠακέτοΕργασίας 4 (Επικοινωνία)
Επιστημονική υποστήριξη των εκδηλώσεων κεφαλαιοποίησης του Προγράμματος (ScientificsupportoftheprogrammeCapitalisationevents)
ΠαραγωγήΦυλλαδίων (Production of leaflets)
Παραγωγή Μπροσούρων (Production of brochures)

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθουςκωδικούςτουΚοινούΛεξιλογίουδημοσίωνσυμβάσεων (CPV) : 73200000-4, 79410000-1 και 80520000-5.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 52.395,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 42.254,03 ΦΠΑ : 10.140,97).

Η διάρκεια της Σύμβασης καλύπτει το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της με τον ανάδοχο μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2020 ή τη λήξη ολιγόμηνης παράτασης της υλοποίησης του έργου, στην περίπτωση που ζητηθεί από τους εταίρους και εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας InterregV-B "Αδριατική - Ιόνιο 2014-2020" (InterregADRION 2014-2020)
Η σύμβαση θα ανατεθείμετοκριτήριοτης πλέονσυμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει ποιότητας - τιμής
Αναλυτική περιγραφή δίδεται στησυνημμένηδιακήρυξη.

 

  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εξωτερικού Συνεργάτη (1483 KB)07/06/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΧΙΟΣ 06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

   ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BLUEISLANDS ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg MED».

  Το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκηρύσσει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση δράσεων του έργου «BLUEISLANDS» στα πλαίσια του Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg MED», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31.12.2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Π.Ε. 06 Αγγλικής Γλώσσας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: μία (1)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Χίος

Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και από Εθνικούς πόρους. Αναλυτικές πληροφορίες για την αίτηση περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη, την οποία θα βρείτε παρακάτω συνημμένη και στα γραφεία του Δικτύου, Μιχαήλ Λιβανού 52, Χίος. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα στο τηλέφωνο + 30 22710 41170. Αιτήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, στα γραφεία του Δικτύου αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο (με απλή εξουσιοδότηση) εκπρόσωπο, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (6049 KB)
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (54 KB)07/02/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών

Το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου BLUEISLANDS στα πλαίσια του Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg MED». Ο διαγωνισμός αφορά στα εξής παραδοτέα:
1.4.1. Project and Financial Management Experts costs με προϋπολογισμό 17.816,00 (δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια δέκα έξι) Ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%,
2.3.4. Social media communication of/for project and active participation to thematic community με προϋπολογισμό 7.180,00 (επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα) Ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%,
5.7.2. Meetings among different stakeholders groups network (ΕΦΟΣΟΝ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ), με προϋπολογισμό 3.000,00 (τρεις χιλιάδες) Ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.
Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και από Εθνικούς πόρους.
Αναλυτικές πληροφορίες για το αντικείμενο του έργου και τα σχετικά παραδοτέα περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη και στο Τεχνικό Δελτίο του έργου, τα οποία θα βρείτε παρακάτω συνημμένη και στα γραφεία του Δικτύου, Μιχαήλ Λιβανού 52, Χίος. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα στο τηλέφωνο + 30 22710 41170.
Προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού στα γραφεία του Δικτύου αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο (με απλή εξουσιοδότηση) εκπρόσωπο, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier. Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (570 KB)
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (1996 KB)
© INSULEUR 2010 | Legal Notice | Privacy Policy