14/02/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 01/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / Compose Plus

 

Το INSULEUR ΑνακοινώνειΤη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του στο πλαίσιο του έργου «Rural Communities engaged with positive energy PLUS», με το Ακρωνύμιο "COMPOSE PLUS" στο πλαίσιο του Προγράμματος «Interreg Mediterranean» και συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην παρακάτω επισυναπτόμενη ανακοίνωση / αίτηση.


Διάρκεια σύμβασης:  μέχρι τη λήξη του έργου ήτοι 30/06/2022

Παρακαλούμε οι αιτήσεις να σταλούν προς:
Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR), Α.Μ.Κ.Ε, Δ/νση: Μιχαήλ Λιβανού 52, Τ.Κ.: 82132 Χίος, Τηλέφωνο: 2271041170
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / ΑΙΤΗΣΗ (120 KB)16/12/2021

CALL FOR OFFERS FOR The creation of a Greek interface and for the activation of a Greek CMS version of the COMPOSE toolbox

CALL FOR OFFERS FOR

The creation of a Greek interface and for the activation of a Greek CMS version of the COMPOSE toolbox  

 

COMPOSE PLUS project (https://compose.interreg-med.eu) tackles the challenge of how to increase the share of RES in energy mix of specific areas, rural and island areas and of the Mediterranean area at large. The project builds upon an existing COMPOSE tool (https://reselplan-toolbox.eu/) which was developed throughout the previous COMPOSE; with COMPOSE PLUS the tool will be upgraded, adapted and transferred to stakeholders, in light, among other, of the stakeholders needs analysis produced by INSULEUR in the framework of the project, thus empowering them for absorption of EU and cohesion funds in energy sector via respective capacity building activities.

 

To be able to achieve this, the Network of Insular Chambers of Commerce and Industry of the European Union, announces an open call for the selection of offers for the creation of a Greek interface and for the activation of a Greek CMS version of the COMPOSE toolbox, allowing the dissemination and transfer of the toolbox and the COMPOSE model based on the receiving stakeholders needs and recommendations (A 3.6 Training and capacity building for stakeholders / Fine tuning of transferring strategy).

 

The call is open to the following applicants: SME's, start-ups, and any business/agency with experience in providing the above services.

 

The maximum available budget is up to one thousand two hundred (1.200,00) euro, VAT included. The offers should be fit for purpose and sufficient to meet the call's requirements and the selection will be made based on financial criteria.

 

The duration of the call is (1) month, 17/12/2021-17/01/2022. Deadline for submission of offers: January 17th 2022.

 

The Call is issued as part of the activities of the project COMPOSE PLUS - Rural Communities engaged with positive energy PLUS (COMPOSE PLUS), funded by the European Regional Development Fund (ERDF).

 

Please submit your offers to the below email.

We remain available for any further questions you may have:

·       Network of Insular Chambers of Commerce of European Union: mikelis.irene@gmail.com 


Project co financed by the European Regional Development Fund 18/03/2020

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού για την υλοποίηση του έργου Blue CROWDFUNDING

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση δράσεων του έργου «BLUE CROWDFUNDING» στο πλαίσιο του προγράμματος διακρατικής ευρωπαϊκής συνεργασίας «INTERREG MEDITERRANEAN».

 

Το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκηρύσσει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση δράσεων του έργου «BLUE CROWDFUNDING» στα πλαίσια του Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg Mediterranean», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 30.06.2022 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

1) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Π.Ε. 78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΤΥΧΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: μία (1) ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Αθήνα Αττικής

2) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: μία (1) ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Ρέθυμνο Κρήτης

Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και από Εθνικούς πόρους.

Αναλυτικές πληροφορίες για την αίτηση περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη, την οποία θα βρείτε παρακάτω συνημμένη και στα γραφεία του Δικτύου, Μιχαήλ Λιβανού 52, Χίος. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο + 30 22710 41170.

Αιτήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 1 Απριλίου 2020, στα γραφεία του Δικτύου αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο (με απλή εξουσιοδότηση) εκπρόσωπο, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier.

Ο Πρόεδρος α.α.

Ο Γ’ Αντιπρόεδρος

Ευάγγελος Μυρσινιάς 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (283 KB)17/03/2020

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής Εξωτερικών Συνεργατών για την υλοποίηση του έργου BLUE CROWDFUNDING

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής Εξωτερικών Συνεργατών για την υλοποίηση του
έργου BLUE CROWDFUNDING στα πλαίσια του Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg Mediterranean».

Το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή
εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου BLUE CROWDFUNDING στο πλαίσιo του
Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg Mediterranean». Ο διαγωνισμός αφορά στα
εξής παραδοτέα:
1) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP1. Project Management,
Προϋπολογισμός 10.400,00 (δέκα χιλιάδες τετρακόσια) ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.
2) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP2. Project Communication,
Προϋπολογισμός 9.300,00 (εννιά χιλιάδες τριακόσια) ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.
3) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP3. Testing,
Προϋπολογισμός 14.500,00 (δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια) ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.
4) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP4. Transferring,
Προϋπολογισμός 12.000,00 (δώδεκα χιλιάδες) ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.
5) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP5. Capitalisation,
Προϋπολογισμός 12.500,00 (δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια) ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.
Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ERDF) και από Εθνικούς πόρους.
Αναλυτικές πληροφορίες για το αντικείμενο του έργου και τα σχετικά παραδοτέα περιλαμβάνονται
στην Προκήρυξη και στο Τεχνικό Δελτίο του έργου, τα οποία θα βρείτε παρακάτω συνημμένα και στα
γραφεία του Δικτύου, Μιχαήλ Λιβανού 52, Χίος. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στην κα στο τηλέφωνο + 30 22710 41170.
Προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την
ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού στα γραφεία του Δικτύου αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο (με απλή εξουσιοδότηση) εκπρόσωπο, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier.
Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

  

Προκήρυξη (352 KB)
application form (1816 KB)01/03/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
ΧΙΟΣ 01/03/2019

Το ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1,2,3,4 για το εγκεκριμένο έργο Developmentofaninnovativenetworkforthepromotionofextroversionofagro-foodcompaniesinAdriatic - IonianArea - INNOVAGRO, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας InterregV-B "Αδριατική - Ιόνιο 2014-2020" (INTERREG - ADRION 2014-2020)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας - τιμής (του άρθρου 117 Ν.4412/16).
Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες εξωτερική εμπειρογνωμοσύνης, αφορούν (ανά πακέτο εργασίας):

1. Πακέτο Εργασίας 1 (Διαχείριση Έργου)
Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου (ProjectManagement)
2. Πακέτο Εργασίας 2 (Ανάπτυξη ενός αγρο-διατροφικού δικτύου
Διοργάνωσηδιακρατικού εργαστηρίου δικτύωσης (Organization of a transnational networking workshop)
ΠαραγωγήΟδηγούΒέλτιστωνΠρακτικών (Production of best practice guide.)
3. Πακέτο Εργασίας 3 (Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και υπηρεσιών για την διεθνοποίηση των ΜΜΕ)
Συλλογή πρωτογενών και δευτερογενώνδεδομένων (Collection of primary and secondary data)

4. ΠακέτοΕργασίας 4 (Επικοινωνία)
Επιστημονική υποστήριξη των εκδηλώσεων κεφαλαιοποίησης του Προγράμματος (ScientificsupportoftheprogrammeCapitalisationevents)
ΠαραγωγήΦυλλαδίων (Production of leaflets)
Παραγωγή Μπροσούρων (Production of brochures)

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθουςκωδικούςτουΚοινούΛεξιλογίουδημοσίωνσυμβάσεων (CPV) : 73200000-4, 79410000-1 και 80520000-5.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 52.395,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 42.254,03 ΦΠΑ : 10.140,97).

Η διάρκεια της Σύμβασης καλύπτει το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της με τον ανάδοχο μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2020 ή τη λήξη ολιγόμηνης παράτασης της υλοποίησης του έργου, στην περίπτωση που ζητηθεί από τους εταίρους και εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας InterregV-B "Αδριατική - Ιόνιο 2014-2020" (InterregADRION 2014-2020)
Η σύμβαση θα ανατεθείμετοκριτήριοτης πλέονσυμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει ποιότητας - τιμής
Αναλυτική περιγραφή δίδεται στησυνημμένηδιακήρυξη.

 

  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εξωτερικού Συνεργάτη (1483 KB)07/06/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΧΙΟΣ 06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

   ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BLUEISLANDS ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg MED».

  Το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκηρύσσει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση δράσεων του έργου «BLUEISLANDS» στα πλαίσια του Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg MED», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31.12.2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Π.Ε. 06 Αγγλικής Γλώσσας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: μία (1)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Χίος

Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και από Εθνικούς πόρους. Αναλυτικές πληροφορίες για την αίτηση περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη, την οποία θα βρείτε παρακάτω συνημμένη και στα γραφεία του Δικτύου, Μιχαήλ Λιβανού 52, Χίος. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα στο τηλέφωνο + 30 22710 41170. Αιτήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, στα γραφεία του Δικτύου αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο (με απλή εξουσιοδότηση) εκπρόσωπο, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (6049 KB)
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (54 KB)07/02/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών

Το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου BLUEISLANDS στα πλαίσια του Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg MED». Ο διαγωνισμός αφορά στα εξής παραδοτέα:
1.4.1. Project and Financial Management Experts costs με προϋπολογισμό 17.816,00 (δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια δέκα έξι) Ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%,
2.3.4. Social media communication of/for project and active participation to thematic community με προϋπολογισμό 7.180,00 (επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα) Ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%,
5.7.2. Meetings among different stakeholders groups network (ΕΦΟΣΟΝ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ), με προϋπολογισμό 3.000,00 (τρεις χιλιάδες) Ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.
Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και από Εθνικούς πόρους.
Αναλυτικές πληροφορίες για το αντικείμενο του έργου και τα σχετικά παραδοτέα περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη και στο Τεχνικό Δελτίο του έργου, τα οποία θα βρείτε παρακάτω συνημμένη και στα γραφεία του Δικτύου, Μιχαήλ Λιβανού 52, Χίος. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα στο τηλέφωνο + 30 22710 41170.
Προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού στα γραφεία του Δικτύου αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο (με απλή εξουσιοδότηση) εκπρόσωπο, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier. Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (570 KB)
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (1996 KB)
© INSULEUR 2010 | Legal Notice | Privacy Policy