18/03/2020

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού για την υλοποίηση του έργου Blue CROWDFUNDING

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση δράσεων του έργου «BLUE CROWDFUNDING» στο πλαίσιο του προγράμματος διακρατικής ευρωπαϊκής συνεργασίας «INTERREG MEDITERRANEAN».

 

Το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκηρύσσει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση δράσεων του έργου «BLUE CROWDFUNDING» στα πλαίσια του Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg Mediterranean», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 30.06.2022 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

1) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Π.Ε. 78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΤΥΧΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: μία (1) ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Αθήνα Αττικής

2) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: μία (1) ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Ρέθυμνο Κρήτης

Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και από Εθνικούς πόρους.

Αναλυτικές πληροφορίες για την αίτηση περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη, την οποία θα βρείτε παρακάτω συνημμένη και στα γραφεία του Δικτύου, Μιχαήλ Λιβανού 52, Χίος. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο + 30 22710 41170.

Αιτήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 1 Απριλίου 2020, στα γραφεία του Δικτύου αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο (με απλή εξουσιοδότηση) εκπρόσωπο, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier.

Ο Πρόεδρος α.α.

Ο Γ’ Αντιπρόεδρος

Ευάγγελος Μυρσινιάς 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (283 KB)17/03/2020

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής Εξωτερικών Συνεργατών για την υλοποίηση του έργου BLUE CROWDFUNDING

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής Εξωτερικών Συνεργατών για την υλοποίηση του
έργου BLUE CROWDFUNDING στα πλαίσια του Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg Mediterranean».

Το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή
εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου BLUE CROWDFUNDING στο πλαίσιo του
Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg Mediterranean». Ο διαγωνισμός αφορά στα
εξής παραδοτέα:
1) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP1. Project Management,
Προϋπολογισμός 10.400,00 (δέκα χιλιάδες τετρακόσια) ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.
2) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP2. Project Communication,
Προϋπολογισμός 9.300,00 (εννιά χιλιάδες τριακόσια) ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.
3) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP3. Testing,
Προϋπολογισμός 14.500,00 (δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια) ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.
4) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP4. Transferring,
Προϋπολογισμός 12.000,00 (δώδεκα χιλιάδες) ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.
5) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP5. Capitalisation,
Προϋπολογισμός 12.500,00 (δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια) ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.
Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ERDF) και από Εθνικούς πόρους.
Αναλυτικές πληροφορίες για το αντικείμενο του έργου και τα σχετικά παραδοτέα περιλαμβάνονται
στην Προκήρυξη και στο Τεχνικό Δελτίο του έργου, τα οποία θα βρείτε παρακάτω συνημμένα και στα
γραφεία του Δικτύου, Μιχαήλ Λιβανού 52, Χίος. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στην κα στο τηλέφωνο + 30 22710 41170.
Προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την
ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού στα γραφεία του Δικτύου αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο (με απλή εξουσιοδότηση) εκπρόσωπο, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier.
Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

  

Προκήρυξη (352 KB)
application form (1816 KB)01/03/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
ΧΙΟΣ 01/03/2019

Το ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1,2,3,4 για το εγκεκριμένο έργο Developmentofaninnovativenetworkforthepromotionofextroversionofagro-foodcompaniesinAdriatic - IonianArea - INNOVAGRO, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας InterregV-B "Αδριατική - Ιόνιο 2014-2020" (INTERREG - ADRION 2014-2020)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας - τιμής (του άρθρου 117 Ν.4412/16).
Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες εξωτερική εμπειρογνωμοσύνης, αφορούν (ανά πακέτο εργασίας):

1. Πακέτο Εργασίας 1 (Διαχείριση Έργου)
Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου (ProjectManagement)
2. Πακέτο Εργασίας 2 (Ανάπτυξη ενός αγρο-διατροφικού δικτύου
Διοργάνωσηδιακρατικού εργαστηρίου δικτύωσης (Organization of a transnational networking workshop)
ΠαραγωγήΟδηγούΒέλτιστωνΠρακτικών (Production of best practice guide.)
3. Πακέτο Εργασίας 3 (Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και υπηρεσιών για την διεθνοποίηση των ΜΜΕ)
Συλλογή πρωτογενών και δευτερογενώνδεδομένων (Collection of primary and secondary data)

4. ΠακέτοΕργασίας 4 (Επικοινωνία)
Επιστημονική υποστήριξη των εκδηλώσεων κεφαλαιοποίησης του Προγράμματος (ScientificsupportoftheprogrammeCapitalisationevents)
ΠαραγωγήΦυλλαδίων (Production of leaflets)
Παραγωγή Μπροσούρων (Production of brochures)

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθουςκωδικούςτουΚοινούΛεξιλογίουδημοσίωνσυμβάσεων (CPV) : 73200000-4, 79410000-1 και 80520000-5.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 52.395,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 42.254,03 ΦΠΑ : 10.140,97).

Η διάρκεια της Σύμβασης καλύπτει το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της με τον ανάδοχο μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2020 ή τη λήξη ολιγόμηνης παράτασης της υλοποίησης του έργου, στην περίπτωση που ζητηθεί από τους εταίρους και εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας InterregV-B "Αδριατική - Ιόνιο 2014-2020" (InterregADRION 2014-2020)
Η σύμβαση θα ανατεθείμετοκριτήριοτης πλέονσυμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει ποιότητας - τιμής
Αναλυτική περιγραφή δίδεται στησυνημμένηδιακήρυξη.

 

  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εξωτερικού Συνεργάτη (1483 KB)07/06/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΧΙΟΣ 06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

   ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BLUEISLANDS ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg MED».

  Το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκηρύσσει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση δράσεων του έργου «BLUEISLANDS» στα πλαίσια του Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg MED», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31.12.2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Π.Ε. 06 Αγγλικής Γλώσσας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: μία (1)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Χίος

Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και από Εθνικούς πόρους. Αναλυτικές πληροφορίες για την αίτηση περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη, την οποία θα βρείτε παρακάτω συνημμένη και στα γραφεία του Δικτύου, Μιχαήλ Λιβανού 52, Χίος. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα στο τηλέφωνο + 30 22710 41170. Αιτήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, στα γραφεία του Δικτύου αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο (με απλή εξουσιοδότηση) εκπρόσωπο, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (6049 KB)
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (54 KB)07/02/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών

Το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου BLUEISLANDS στα πλαίσια του Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg MED». Ο διαγωνισμός αφορά στα εξής παραδοτέα:
1.4.1. Project and Financial Management Experts costs με προϋπολογισμό 17.816,00 (δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια δέκα έξι) Ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%,
2.3.4. Social media communication of/for project and active participation to thematic community με προϋπολογισμό 7.180,00 (επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα) Ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%,
5.7.2. Meetings among different stakeholders groups network (ΕΦΟΣΟΝ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ), με προϋπολογισμό 3.000,00 (τρεις χιλιάδες) Ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.
Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και από Εθνικούς πόρους.
Αναλυτικές πληροφορίες για το αντικείμενο του έργου και τα σχετικά παραδοτέα περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη και στο Τεχνικό Δελτίο του έργου, τα οποία θα βρείτε παρακάτω συνημμένη και στα γραφεία του Δικτύου, Μιχαήλ Λιβανού 52, Χίος. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα στο τηλέφωνο + 30 22710 41170.
Προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού στα γραφεία του Δικτύου αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο (με απλή εξουσιοδότηση) εκπρόσωπο, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier. Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (570 KB)
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (1996 KB)
© INSULEUR 2010 | Legal Notice | Privacy Policy