ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / SERVICES

 

 

Το Blue Crowdfunding Focal Point της Χίου προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνουν:


  - Γνώση και πρόσβαση στην Αγορά - Υπηρεσίες First-stop shop για νομικές συμβουλές crowdfunding (συλλογική διαδικτυακή χρηματοδότηση), επιλογή της κατάλληλης μεθόδου crowdfunding, επιλογή πλατφορμών, αξιολόγηση της ικανότητας συλλογικής χρηματοδότησης ιδεών σχετιζόμενες με την γαλάζια οικονομία.
- Ανάπτυξη ικανοτήτων - Εκπαιδεύσεις για ΜΜΕ με βάση τις 3 ενότητες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου Blue Crowdfunding WP3.
- Διεθνής συνεργασία - Δικτύωση με εταιρείες από το εξωτερικό για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών και τη βελτίωση των πιθανοτήτων επιτυχίας της καμπάνιας crowdfunding.
- Ευκαιρίες χρηματοδότησης - Εστίαση στο crowdfunding ως καινοτόμο χρηματοδότηση και αντιστοίχιση κεφαλαίων όπως πρόσβαση σε κεφάλαια ΕΤΠΑ/ΕΚΤ.
- Διεθνής συνεργασία και δικτύωση - Πρόσβαση σε δικτυα συνεργατικών σχηματισμών (clusters) και ενσωμάτωση της γνώσης.    

 


Ενδεικτική λίστα δραστηριοτήτων τις οποίες μπορεί να προσφέρει το Blue Crowdfunding Focal Point της Χίου:

- Παροχή επαφών και πληροφοριών σχετικά με υποστηρικτικούς οργανισμούς και πλατφόρμες που προσφέρουν υπηρεσίες crowdfunding στην κάθε χώρα.
- Παροχή πληροφοριών που αφορούν στις δράσεις του Έργου Blue Crowdfunding.
- Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδεύσεων με θέμα το crowdfunding.
- Διοργάνωση εκδηλώσεων crowdfunding.
- Συνεργασία με άλλα έργα που σχετίζονται με το crowdfunding.
- Οργάνωση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης για εκστρατείες crowdfunding που πραγματοποιούνται τόσο στο πλαίσιο του έργου Blue Crowdfunding όσο και εκτός του έργου.
- Συμμετοχή σε διεθνείς και εθνικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με το crowdfunding.
- Προώθηση και βοήθεια για ένταξη στο International Blue Crowdfunding Cluster.
- Παροχή προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών και συστήματος πιστοποίησης για ειδικούς στο crowdfunding.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με:

·  Κεντρικά INSULEUR: Μιχαήλ Λιβανού 52, 82100 Χίος, Τηλ.: 22710 41170, e-mail: insuleur.network@gmail.com

·  Αναπτυξιακή Εταιρία Ρεθύμνου, Τηλ: +30 2831055642


--------------------------------------------------------------------------------------------

   
Services offered by the Chios Blue Crowdfunding Focal Point include:


  -         Knowledge and market access - First-stop shop services on crowdfunding legal advice, choice of appropriate crowdfunding method, selection of platforms, assessing the "crowdfundability" of blue economy ideas.
-         Capacity building - Trainings for SMEs based on the 3 modules developed under the Blue Crowdfunding project WP3.
-         International partnering - Connection with companies from abroad to develop innovative products/services and improve CF success chances.
-         Financial opportunities - Focusing on crowdfunding as innovative funding and fund-matching as access to ERDF/ESF funds.
-         International cooperation and networking - Access to cluster network and to mainstream the knowledge.


Indicative list of activities that can be carried out by the Chios Blue Crowdfunding Focal Point:


  -        Provision of contacts and information about support organizations and platforms in each country that are offering crowdfunding services.
-        Provision of information about the Blue Crowdfunding Project activities.
-        Organization and implementation of trainings on the topic of crowdfunding.
-        Organization of crowdfunding events.
-        Cooperation with other projects related to crowdfunding.
-        Organization of awareness raising activities of crowdfunding campaigns undertaken both within the Blue Crowdfunding project as well as outside the project.
-        Participation in international and national events related to crowdfunding.
-        Promotion and assistance for joining the International Blue Crowdfunding Cluster.
-        Provision of train the trainers program and certification system for crowdfunding experts  

 

For more information, please contact:

·       INSULEUR Head Office : Michail Livanou 52, 82100 Chios, Greece, tel.: +30 2271041170,  e-mail: insuleur.network@gmail.com

·  Rethymno Business Development Agency, tel: +30 2831055642  

© INSULEUR 2010 | Legal Notice | Privacy Policy