Grants up to €5,600 for sustainable tourism businesses offered by INSULEUR / Χορηγίες μέχρι και €5,600 για αειφορία τουριστικών επιχειρήσεων από το INSULEUR

 

 

Χορηγίες μέχρι και €5,600 για αειφορία τουριστικών επιχειρήσεων από το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης  - INSULEUR

 Ο τουρισμός συνδέεται άμεσα και άρρηκτα με την κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη, και πρωτίστως αυτή των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών. Κινητήρια δύναμη του: το περιβάλλον (φυσικό, πολιτισμικό, κοινωνίες υποδοχής) του οποίου είναι θύμα λόγω της κλιματικής αλλαγής, ενώ συνδράμει παράλληλα στο πρόβλημα επεμβαίνοντας στα περιβαλλοντικά γνωρίσματα, τροποποιώντας τον αρχικό χαρακτήρα τους, με αποτέλεσμα να επιδρά και στην ίδια την μελλοντική πορεία του.  

 

Εξού και η διατύπωση μιας νέας προσέγγισης για την ανάπτυξη του τουρισμού - του βιώσιμου τουρισμού - η οποία να λαμβάνει πλήρως υπόψη της τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές του επιπτώσεις, ικανοποιώντας τις ανάγκες των επισκεπτών, της βιομηχανίας, του περιβάλλοντος και των κοινοτήτων υποδοχής του τουρισμού με όρους παρόντος και μέλλοντος.  

 

Με τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποτελούν το 99,8% των τουριστικών επιχειρήσεων στην Ε.Ε., το έργο με τίτλο Island  Sustainable Tourism Action through Resilient SMEs (I-STARS) το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε., προσδοκάει να αλλάξει τις καθιερωμένες τους πρακτικές προκειμένου να ανακάμψουν και να ανοικοδομηθούν κατάλληλα, αντιμετωπίζοντας τόσο τις ανησυχίες των πελατών τους - οι οποίοι ολοένα και περισσότεροι γνωρίζουν και ανησυχούν για το αποτύπωμα το οποίο αφήνουν οι διακοπές τους - όσο και τις περιβαλλοντικές απειλές.

 

Αυτό, ωστόσο, απαιτεί γνώση, νέες δεξιότητες και οικονομικούς πόρους από πλευράς των επιχειρήσεων.   Σε αυτό έρχεται να απαντήσει το Σχέδιο Χορηγιών το οποίο υλοποιείται στην Ελλάδα από το INSULEUR στο πλαίσιο του I-STARS.    

 

Στην Ελλάδα και στο πλαίσιο του έργου αυτού, τουλάχιστον 25 τουριστικές επιχειρήσεις με οποιαδήποτε τουριστική δραστηριότητα μπορούν να λάβουν επιχορήγηση για υπηρεσίες αξίας έως και 5.600 ευρώ, τις οποίες θα παρέχουν έμπειροι σύμβουλοι σε θέματα μεταξύ άλλων:    

 

*Πιστοποιήσεις βιωσιμότητας (Ecolabel, Travelife, κ.λπ.)

*Στρατηγικές αειφορίας & υλοποίηση μέτρων (energy audits, (food) waste audits, water use, CSR, carbon management plan, δράσεις δημοσιοποίησης δεδομένων αειφορίας, κλπ)

*Αγορά εργαλείων/τεχνολογικών λύσεων για παρακολούθηση και βελτίωση απόδοσης αειφορίας

*Organisation Environmental Footprint Assessment - OEF

*Συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης & κατάρτισης σε θέματα αειφορίας      

 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά (https://bit.ly/ISTARSapplication) και η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 25 Οκτωβρίου 2023, 17:00 CET (18:00 ώρα Ελλάδας)  

 

Η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων και όλα τα σχετικά αρχεία είναι διαθέσιμα εδώ https://bit.ly/ISTARSCall  

 

Ακολουθήστε το έργο I-STARS στο Facebook για να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητές του.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την INSULEUR, τηλ +30 2271041170, istarsgreece@gmail.com

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Grants up to €5,600 for sustainable tourism businesses offered by the Network of the Insular Chambers of Commerce and Industry of the EU    INSULEUR

 Tourism is directly and inextricably linked to socio-economic development, and primarily that of coastal and insular areas. Its driving force: the environment (natural, cultural, host communities) of which it is a victim of due to climate change, while it simultaneously contributes to the problem by modifying the environment's original character, resulting in affecting its own future course.  

 

Hence the formulation of a new approach to the development of tourism - sustainable tourism - which takes full account of its economic, social and environmental impacts, satisfying the needs of visitors, of the industry, of the environment and of the host communities in terms of present and future.  

 

With micro, small and medium enterprises making up for 99.8% of tourism businesses in the EU, the I-STARS project expects to change SMEs' established practices in order for them to recover and rebuild properly, addressing both the concerns of their customers - who are increasingly aware and concerned about the footprint their holidays leave - as well as environmental threats.

 

This, however, requires knowledge, new skills and financial resources on the part of businesses.    

 

INSULEUR, recognizing the urgent need for tourism businesses to transition to sustainable business practices, therefore announces the launch of the I-STARS Grants Scheme for Tourism Businesses.   The scheme is addressed to tourism businesses of any sector and the grant amount reaches up to €5,600 per business. What it covers:  

 

1.           Sustainability certifications (EU Ecolabel, Travelife, etc.)

2.           Sustainability strategies & implementation of measures (energy audits, (food) waste audits, water use, CSR, carbon management plan, sustainability data disclosure actions, etc.)

3.           Purchase of tools/technology solutions to monitor and improve sustainability performance

4.           Organisation Environmental Footprint Assessment - OEF

5.           Participation in education & training programs on sustainability issues  

 

Applications can only be submitted online (https://bit.ly/ISTARSapplication), and the last date for applications is October 25, 2023, 17:00 CET (18.00 Greece time)  

 

The Call for Applications and all relevant files are available here https://bit.ly/ISTARSCall.  

 

The Grants Scheme is implemented in Greece by INSULEUR within the framework of the European project entitled Island  Sustainable Tourism Action through Resilient SMEs (I-STARS).

 

Follow the I-STARS project on Facebook to keep up to date with its activities.   For more information, please contact INSULEUR, tel +30 2271041170, istarsgreece@gmail.com   

e-FLYER (informations) (643 KB)
© INSULEUR 2010 | Legal Notice | Privacy Policy