I-STARS / Έρευνα για τον Αειφόρο Τουρισμό - τουριστικές νησιωτικές επιχειρήσεις / Survey on Sustainable Tourism - insular tourism SMEs

 

 

Το συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο με τίτλο Island Sustainable Tourism Action through Resilient SMEs ( I-STARS ) έχει ως στόχο να βοηθήσει τις τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε νησιά να πραγματοποιήσουν το ταξίδι μετασχηματισμού τους 2030 προς την ανάκαμψη και τη βιωσιμότητα. Για το σκοπό αυτό, το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - INSULEUR, μαζί με άλλους πέντε οργανισμούς από τα νησιά της Κύπρου, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας (Σικελία) και της Ισπανίας (Μαγιόρκα), εταίρους στο  πρόγραμμα I-STARS, σχεδιάζουν το ταξίδι τουριστικών επιχειρήσεων για το 2030 και θα εκτιμούσαν τη συμβολή σας, απαντώντας σε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο έρευνας.

  Συμμετέχοντας σε αυτή την έρευνα:  

 

ü  θα μας βοηθήσετε να προσαρμόσουμε τα προγράμματα στήριξής μας για να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες σας και να βοηθήσουμε τη μετάβαση της επιχείρησής σας σε βιώσιμες πρακτικές,

ü  θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε πρώτοι για το σχέδιο επιχορήγησης έως € 5.600 που θα προσφέρει το έργο I-STARS με στόχο να προετοιμάσει την επιχείρησή σας να γίνει ανθεκτική και να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω πιο υπεύθυνου τουρισμού.  

 

Η έρευνα διαρκεί περίπου 10 λεπτά. Οι απαντήσεις και τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν εμπιστευτικά, ενώ δεν θα κοινοποιηθούν δεδομένα σε οντότητες εκτός της κοινοπραξίας I-STARS και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν επιθυμείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή, στείλτε μας email στο istars.all@gmail.com.  

 

Ø  Επιλέξτε τη γλώσσα προτίμησής σας για το ερωτηματολόγιο κάνοντας κλικ παρακάτω:

 

o   Αγγλικά

o   Ελληνικά

 

Ø  Τελευταία ημερομηνία υποβολής των ερωτηματολογίων σας: Παρασκευή 14 Απριλίου 2023    

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία, ενώ παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις.        

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

The EU co-funded project entitled Island Sustainable Tourism Action through Resilient SMEs (I-STARS) is all about helping tourism enterprises based on islands to take their transformation journey down the 2030 road to recovery and sustainability. To this end, the Network of Insular Chambers of Commerce and Industry of the European Union - INSULEUR, together with 5 more organisations from the islands of Cyprus, Ireland, Italy (Sicily) and Spain (Mallorca), partners in the I-STARS project, are currently designing the 2030 journey of island tourism businesses and would appreciate your contribution by answering a short survey questionnaire.

  By taking part in this survey

 

ü  you will assist us tailor our support programs to better meet your needs and help your business transition towards sustainable practices;

ü  you will be informed with priority as far as the I-STARS scheme is concerned for a grant of up to €5,600 for professional support, preparing your business to become resilient and gain a competitive advantage through responsible tourism.  

 

The survey will take around 10 minutes to complete. Your responses and personal data will remain confidential, while no data will be shared with entities outside the I-STARS consortium and the European Commission. If you wish your data to be deleted at any time, please email us at istars.all@gmail.com.  

 

Ø  Choose your language preference for the survey questionnaire by clicking below

 

o   English

o   Greek

 

Ø  The survey closes on Friday 14th April 2023  

 

Thank you for your cooperation, while we remain at your disposal for any clarifications.  

 

 

 

Program/call: SMP-COSME-2021-TOURSME
Proposal number: 101085914
Project budget: 1.199.933,13 €
Project duration: 01.01.2023-31.12.2025 (36 months)
The Project is co-funded by the COSME Programme of the European Union 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ (210 KB)
SURVEY INVITATION - ENGLISH (264 KB)
© INSULEUR 2010 | Legal Notice | Privacy Policy