17/03/2020

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής Εξωτερικών Συνεργατών για την υλοποίηση του έργου BLUE CROWDFUNDING

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής Εξωτερικών Συνεργατών για την υλοποίηση του
έργου BLUE CROWDFUNDING στα πλαίσια του Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg Mediterranean».

Το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή
εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου BLUE CROWDFUNDING στο πλαίσιo του
Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg Mediterranean». Ο διαγωνισμός αφορά στα
εξής παραδοτέα:
1) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP1. Project Management,
Προϋπολογισμός 10.400,00 (δέκα χιλιάδες τετρακόσια) ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.
2) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP2. Project Communication,
Προϋπολογισμός 9.300,00 (εννιά χιλιάδες τριακόσια) ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.
3) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP3. Testing,
Προϋπολογισμός 14.500,00 (δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια) ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.
4) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP4. Transferring,
Προϋπολογισμός 12.000,00 (δώδεκα χιλιάδες) ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.
5) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP5. Capitalisation,
Προϋπολογισμός 12.500,00 (δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια) ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.
Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ERDF) και από Εθνικούς πόρους.
Αναλυτικές πληροφορίες για το αντικείμενο του έργου και τα σχετικά παραδοτέα περιλαμβάνονται
στην Προκήρυξη και στο Τεχνικό Δελτίο του έργου, τα οποία θα βρείτε παρακάτω συνημμένα και στα
γραφεία του Δικτύου, Μιχαήλ Λιβανού 52, Χίος. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στην κα στο τηλέφωνο + 30 22710 41170.
Προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την
ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού στα γραφεία του Δικτύου αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο (με απλή εξουσιοδότηση) εκπρόσωπο, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier.
Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

  

Προκήρυξη (352 KB)
application form (1816 KB)
© INSULEUR 2010 | Legal Notice | Privacy Policy