07/02/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών

Το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου BLUEISLANDS στα πλαίσια του Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg MED». Ο διαγωνισμός αφορά στα εξής παραδοτέα:
1.4.1. Project and Financial Management Experts costs με προϋπολογισμό 17.816,00 (δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια δέκα έξι) Ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%,
2.3.4. Social media communication of/for project and active participation to thematic community με προϋπολογισμό 7.180,00 (επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα) Ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%,
5.7.2. Meetings among different stakeholders groups network (ΕΦΟΣΟΝ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ), με προϋπολογισμό 3.000,00 (τρεις χιλιάδες) Ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.
Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και από Εθνικούς πόρους.
Αναλυτικές πληροφορίες για το αντικείμενο του έργου και τα σχετικά παραδοτέα περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη και στο Τεχνικό Δελτίο του έργου, τα οποία θα βρείτε παρακάτω συνημμένη και στα γραφεία του Δικτύου, Μιχαήλ Λιβανού 52, Χίος. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα στο τηλέφωνο + 30 22710 41170.
Προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού στα γραφεία του Δικτύου αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο (με απλή εξουσιοδότηση) εκπρόσωπο, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier. Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (570 KB)
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (1996 KB)
© INSULEUR 2010 | Legal Notice | Privacy Policy