18/03/2020

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού για την υλοποίηση του έργου Blue CROWDFUNDING

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση δράσεων του έργου «BLUE CROWDFUNDING» στο πλαίσιο του προγράμματος διακρατικής ευρωπαϊκής συνεργασίας «INTERREG MEDITERRANEAN».

 

Το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκηρύσσει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση δράσεων του έργου «BLUE CROWDFUNDING» στα πλαίσια του Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg Mediterranean», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 30.06.2022 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

1) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Π.Ε. 78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΤΥΧΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: μία (1) ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Αθήνα Αττικής

2) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: μία (1) ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Ρέθυμνο Κρήτης

Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και από Εθνικούς πόρους.

Αναλυτικές πληροφορίες για την αίτηση περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη, την οποία θα βρείτε παρακάτω συνημμένη και στα γραφεία του Δικτύου, Μιχαήλ Λιβανού 52, Χίος. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο + 30 22710 41170.

Αιτήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 1 Απριλίου 2020, στα γραφεία του Δικτύου αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο (με απλή εξουσιοδότηση) εκπρόσωπο, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier.

Ο Πρόεδρος α.α.

Ο Γ’ Αντιπρόεδρος

Ευάγγελος Μυρσινιάς 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (283 KB)
© INSULEUR 2010 | Legal Notice | Privacy Policy