01/03/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
ΧΙΟΣ 01/03/2019

Το ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1,2,3,4 για το εγκεκριμένο έργο Developmentofaninnovativenetworkforthepromotionofextroversionofagro-foodcompaniesinAdriatic - IonianArea - INNOVAGRO, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας InterregV-B "Αδριατική - Ιόνιο 2014-2020" (INTERREG - ADRION 2014-2020)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας - τιμής (του άρθρου 117 Ν.4412/16).
Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες εξωτερική εμπειρογνωμοσύνης, αφορούν (ανά πακέτο εργασίας):

1. Πακέτο Εργασίας 1 (Διαχείριση Έργου)
Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου (ProjectManagement)
2. Πακέτο Εργασίας 2 (Ανάπτυξη ενός αγρο-διατροφικού δικτύου
Διοργάνωσηδιακρατικού εργαστηρίου δικτύωσης (Organization of a transnational networking workshop)
ΠαραγωγήΟδηγούΒέλτιστωνΠρακτικών (Production of best practice guide.)
3. Πακέτο Εργασίας 3 (Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και υπηρεσιών για την διεθνοποίηση των ΜΜΕ)
Συλλογή πρωτογενών και δευτερογενώνδεδομένων (Collection of primary and secondary data)

4. ΠακέτοΕργασίας 4 (Επικοινωνία)
Επιστημονική υποστήριξη των εκδηλώσεων κεφαλαιοποίησης του Προγράμματος (ScientificsupportoftheprogrammeCapitalisationevents)
ΠαραγωγήΦυλλαδίων (Production of leaflets)
Παραγωγή Μπροσούρων (Production of brochures)

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθουςκωδικούςτουΚοινούΛεξιλογίουδημοσίωνσυμβάσεων (CPV) : 73200000-4, 79410000-1 και 80520000-5.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 52.395,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 42.254,03 ΦΠΑ : 10.140,97).

Η διάρκεια της Σύμβασης καλύπτει το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της με τον ανάδοχο μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2020 ή τη λήξη ολιγόμηνης παράτασης της υλοποίησης του έργου, στην περίπτωση που ζητηθεί από τους εταίρους και εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας InterregV-B "Αδριατική - Ιόνιο 2014-2020" (InterregADRION 2014-2020)
Η σύμβαση θα ανατεθείμετοκριτήριοτης πλέονσυμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει ποιότητας - τιμής
Αναλυτική περιγραφή δίδεται στησυνημμένηδιακήρυξη.

 

  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εξωτερικού Συνεργάτη (1483 KB)
© INSULEUR 2010 | Legal Notice | Privacy Policy