07/06/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΧΙΟΣ 06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

   ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BLUEISLANDS ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg MED».

  Το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκηρύσσει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση δράσεων του έργου «BLUEISLANDS» στα πλαίσια του Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg MED», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31.12.2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Π.Ε. 06 Αγγλικής Γλώσσας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: μία (1)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Χίος

Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και από Εθνικούς πόρους. Αναλυτικές πληροφορίες για την αίτηση περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη, την οποία θα βρείτε παρακάτω συνημμένη και στα γραφεία του Δικτύου, Μιχαήλ Λιβανού 52, Χίος. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα στο τηλέφωνο + 30 22710 41170. Αιτήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, στα γραφεία του Δικτύου αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο (με απλή εξουσιοδότηση) εκπρόσωπο, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier.



 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (6049 KB)
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (54 KB)
© INSULEUR 2010 | Legal Notice | Privacy Policy